Bepalingen en voorwaarden voor de websites van FCR Media Belgium NV

Definities

Inhoud: beoordelingen, teksten, beelden, foto’s, audio- of videobestanden, links en elke andere vorm van informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld.

Site: websites die FCR ontwikkeld heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.goudengids.be, www.pagesdor.be en www.goldenpages.be.

Inhoud van derde partijen: inhoud die op de site door elke andere eenheid dan FCR of de gebruikers ter beschikking wordt gesteld, bijv. gegevens die door de informatieverstrekkers vrijgegeven zijn (licentie) voor gebruik op de site.

Gebruikers: elke persoon die de site bezoekt en doorbladert of de site op gelijk welke andere manier gebruikt.

Door gebruikers gecreëerde inhoud (UGC): inhoud die gebruikers aan de site bijdragen.

Toestemming

Door de site te bezoeken of te doorbladeren, of door de site op een andere manier te gebruiken, gaat u ermee akkoord om deze 'Bepalingen en voorwaarden' te respecteren.

De site wordt beheerd door FCR Media Belgium NV (“FCR”), met maatschappelijke zetel in de Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem, België. Voor meer informatie gebruikt u het contactformulier op de website www.goudengids.be.

Grondgebied

U bent er zich van bewust dat de informatie op de site bestemd is voor gebruikers op Belgisch grondgebied.

Toegang tot de site

U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat de site informatie levert in de vorm waarin de informatie zich op dat moment bevindt, en in de mate waarin de informatie beschikbaar is. U aanvaardt tevens dat de informatie geleverd wordt zonder enige expliciete of impliciete garantie, zover als wettelijk toegelaten, met inbegrip van de impliciete garantie op een voldoende kwaliteit, op de geschiktheid voor een bepaald doel, op de afwezigheid van inbreuken, en op de compatibiliteit, de veiligheid en de nauwkeurigheid van de site.

Alle gegevens die u van op de site gedownload of op een andere manier verworven hebt, gebruikt u op eigen risico.

U aanvaardt dat het gebruik van de site af en toe verstoord kan worden door gebeurtenissen die buiten de controle van FCR vallen. De site is onderworpen aan de limieten van de ondersteunende technologie en de werking van de site kan negatief beïnvloed worden door de prestaties van het netwerk en van andere operationele factoren. Dergelijke factoren zijn o.a. overbelasting, netwerkbereik, onderbroken verbindingen, de werking van uw (mobiel) toestel en het onderhoud van beveiligde netwerkverbindingen. FCR is niet verantwoordelijk voor vergissingen of tekortkomingen bij het gebruik of de werking van de site. FCR zal de site geregeld updaten en behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud ervan aan te passen. Indien nodig kan FCR de toegang tot de site of de diensten ervan onderbreken of de site en de diensten ervan voor een onbepaalde periode stopzetten.

FCR besteedt de grootste zorg aan het verzamelen en up to date houden van de inhoud op de site. Wanneer u echter een vergissing opmerkt, gelieve dan contact op te nemen met onze klantenafdeling. Dat kan via e-mail op info@fcrmedia.be.

Gebruik

De site is gratis beschikbaar en is uitsluitend bedoeld om online UGC te raadplegen of toe te voegen. De informatie op de site, met inbegrip van UGC, mag alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Het is strikt verboden om voor andere doeleinden - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden zoals mailings, het samenstellen van gegevensbanken, enz. - inhoud te kopiëren of te gebruiken, of om de informatie voor niet-persoonlijke doeleinden, ongeacht de vorm daarvan, te gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van FCR.

U gaat ermee akkoord om deze site op een wettige manier te gebruiken en geen inbreuk te plegen op deze ‘Bepalingen en voorwaarden’, op de van kracht zijnde wetten en op de rechten van derde partijen.

Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de informatie op de site en/of de informatie die via de diensten van FCR geleverd wordt, niet te gebruiken op een manier die verboden is of die FCR of zijn partners schade kan berokkenen.

De site stelt u in staat om goederen en diensten op te zoeken en om contact op te nemen met de organisaties die deze goederen en diensten aanbieden. U kunt de site en de resultaten van elke zoekopdracht voor dat doel gebruiken op voorwaarde dat u de site niet gebruikt:

 • voor ongeoorloofde of illegale doeleinden;
 • om andere personen schade toe te brengen, te bedreigen, te beledigen of lastig te vallen op een manier die een inbreuk vormt op de privacy van die personen of (in onze redelijke mening) uitdagend, onaanvaardbaar of beschadigend is voor FCR of voor bedrijven die met FCR banden hebben;
 • om uw eigen gegevensbanken, verslagen, telefoonboeken, lijsten met klanten en potentiële klanten, mailinglijsten of die van anderen aan te leggen, te beheren, uit te breiden, te updaten of aan te passen.
 • om gelijk welk onderdeel van de site te manipuleren, te updaten of te wijzigen zodat de werking ervan aangetast wordt;
 • op een manier die, in onze ogen, de communicatie- en/of technische systemen van FCR onredelijk of buiten verhouding overbelast, of die via geautomatiseerde middelen de inhoud stuurt of kopieert, of de werking van de site probeert te veranderen.

Door de gebruikers gecreëerde inhoud (UGC)

De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij onder geen beding het UGC-onderdeel van de site zal gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. De gebruiker gaat meer bepaald met het volgende akkoord: (i) alle (intellectuele eigendoms)rechten zowel van FCR als van derde partijen te respecteren; (ii) de privacy van derde partijen te respecteren (en er zich dus van te onthouden persoonsgegevens van derde partijen te vermelden); (iii) geen inbreuk op nationale of internationale wetten te plegen; (iv) geen illegale, schadelijke, racistische, agressieve, obscene, seksistische informatie te verspreiden, of informatie die ingaat tegen de openbare orde of de goede zeden, of die om nog andere redenen laakbaar is; (v) geen reclame te voeren en geen advertenties te plaatsen; en (vi) geen bestanden te uploaden die virussen of andere schadelijke software of programma’s bevatten, en het systeem niet te hacken of te beschadigen.

FCR heeft op elk moment en voor gelijk welke reden het recht om informatie of berichten van zijn site te verwijderen zonder de gebruiker in kwestie op voorhand te verwittigen. FCR hoeft zijn beslissing niet te rechtvaardigen of de verwijdering aan welke gebruiker dan ook te melden. De gebruiker kan niet protesteren tegen de beslissing om een bericht te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onderdelen of inhouden van deze site mogen niet gereproduceerd, overgedragen of openbaar gemaakt worden via druk, microfilm, magnetische dragers, e-mail of andere middelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FCR (en/of zijn partners in dit project), behalve voor persoonlijke doeleinden.

CIM Internet

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het cimlogo logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina's met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma's die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Algemene bepalingen betreffende de aansprakelijkheid

FCR en zijn partrners kunnen onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen of andere tekortkomingen in de site of die tijdens de verwerking van gegevens voorkomen.

U erkent en aanvaardt dat FCR, zijn aandeelhouders, directeurs en personeelsleden, en de bedrijven of organisaties die met FCR banden hebben, onder geen enkele voorwaarde (voor zover wettelijk toegelaten) aansprakelijk zijn voor onderstaande gevallen van verlies of schade, behalve in gevallen van grote nalatigheid of bewuste fouten door FCR of zijn medewerkers, tussenpersonen en vertegenwoordigers:

 • gegevensverlies
 • verlies van inkomsten, omzet of verwachte winst
 • verlies van werk of contracten
 • verlies van kansen
 • verlies van goodwill of reputatie
 • verlies door derde partijen
 • verlies van tijd of moeite
 • elke indirecte schade, gevolgschade, specifieke of kenmerkende schade voortkomend uit het gebruik of het niet-gebruik van de site, of uit tekortkomingen of vertragingen van de site.

Het is niet omdat FCR een platform voor UGC aanbiedt, dat FCR de eigenaar van de UGC is, de UGC ondersteunt of aanvaardt, of beweert de redacteur van de UGC te zijn.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van derde partijen ligt uitsluitend bij de dienst en/of persoon die de inhoud op de site geplaatst heeft. Bovendien ondersteunt FCR geen personen, bedrijven of materiaal die via de site weergegeven worden, en associeert FCR zich daar niet mee.

FCR is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie in de UGC-onderdelen. FCR is evenmin aansprakelijk voor schade die kan voortkomen uit of te maken heeft met het gebruik van het UGC-onderdeel en/of de onmogelijkheid om daar gebruik van te maken. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor claims die derde partijen indienen. De gebruiker zal FCR op dat vlak volledig schadeloos stellen (met inbegrip van gerechtskosten en advocatenlonen).

Bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid over locatiegegevens die door de site verstrekt worden

Locaties op kaarten op de site zijn gebaseerd op postcodes of op een combinatie van adresgegevens die FCR ontvangen heeft van personen, bedrijven of organisaties waarvan de details opgezocht worden. Postcodes kunnen soms alleen maar naar algemene locaties verwijzen. De nauwkeurigheid daarvan is beperkt zodat ze niet altijd overeenstemmen met het feitelijke adres van een persoon, bedrijf of organisatie. FCR raadt daarom zijn gebruikers aan om de precieze ligging te controleren bij de persoon, onderneming of organisatie in kwestie.

Reisroutes en routeplanners die via de site beschikbaar zijn, zijn maar zo nauwkeurig als de technologie die voor de routes en de routeplanners gebruikt wordt.

Routes en routeplanners worden uitsluitend aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, en FCR garandeert niet dat de zoektocht die op de site uitgevoerd wordt, de snelste, kortste of gemakkelijkste weg oplevert.

DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT FCR, ZIJN WERKNEMERS, tussenpersonen of dienstverleners op geen enkele manier, ten opzichte van u of gelijk welke derde partij, aansprakelijk zijn voor boetes, verkeersovertredingen, schade, verlies of andere claims die voortvloeien uit uw gebruik van de locatiegegevens die de site geleverd heeft, behalve bij grove nalatigheid of een bewuste fout door FCR, zijn werknemers, tussenpersonen en vertegenwoordigers.

Wijzigingen aan deze ‘bepalingen en voorwaarden’

FCR behoudt zich het recht voor om deze ‘Bepalingen en voorwaarden’ op elk moment aan te passen, zonder enige kennisgeving en volgens zijn eigen inzichten. FCR zal de gebruikers over wijzigingen aan de inhoud op de hoogte brengen via aankondigingen op de site.

Opsplitsing

Indien een artikel van deze ‘Bepalingen en voorwaarden' ongeldig of onbruikbaar wordt of niet afgedwongen kan worden, tast dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere artikels van deze ‘Bepalingen en voorwaarden’ niet aan.

Geschillen

De toepassing van deze ‘Bepalingen en voorwaarden’ en het gebruik van de site vallen onder de Belgische wetten. Alleen de rechtbank van Antwerpen (België) is bevoegd om een oordeel te vellen over geschillen die ontstaan over het gebruik van de site of over de toepassing van deze ‘Bepalingen en voorwaarden’.